بهینه سازی سرعت سایت

بهینه سازی سرعت سایت وردپرسی

** افزایش تضمینی سرعت وبسایت**
** امکان مشاهده نتیجه از طریق ابزارهای بررسی سرعت وبسایت Gtmetrix و Pingdom**
کاهش تعداد درخواست ها[Make fewer HTTP requests]
کاهش حجم کلی وبسایت[Total Page Size]
بهینه سازی تصاویر[Optimize images]
استفاده از فناوری Gzip و فشرده سازی صفحات[Enable gzip compression]
جلوگیری از اجرای فایل های جاوا اسکریپت هنگام بارگذاری سایت[Defer parsing of JavaScript]
مشخص کردن ابعاد عکس ها[Specify image dimensions]
کاهش حجم فایل های js و css سایت[Minify JavaScript and CSS]
کاهش حجم HTML سایت[Minify HTML]
بهینه سازی ترتیب فایل های css و js سایت[Optimize the order of styles and scripts]
Leverage browser caching یا Add Expires headers
Serve resources from a consistent URL
Specify a cache validator
Avoid bad requests
Avoid landing page redirects
Enable Keep-Alive
Minimize redirects
Put CSS in the document head
Serve scaled images
Avoid CSS @import
Prefer asynchronous resources
Remove query strings from static resources
Remove duplicate JavaScript and CSS
Avoid HTTP 404 (Not Found) error
(Configure entity tags (ETags
مدت زمان انجام = یک هفته
ضمانت = امتیاز حداقلی 80 در سایت جی تی متریکس (در صورت داشتن طراحی سایت استاندارد +90 امتیاز را خواهیم گرفت)
اطلاعات مورد نیاز = دسترسی وردپرس + دسترسی به هاست

بهینه سازی سرعت سایت (غیر وردپرس)

** افزایش تضمینی سرعت وبسایت**
** امکان مشاهده نتیجه از طریق ابزارهای بررسی سرعت وبسایت Gtmetrix و Pingdom**
کاهش تعداد درخواست ها[Make fewer HTTP requests]
کاهش حجم کلی وبسایت[Total Page Size]
بهینه سازی تصاویر[Optimize images]
استفاده از فناوری Gzip و فشرده سازی صفحات[Enable gzip compression]
جلوگیری از اجرای فایل های جاوا اسکریپت هنگام بارگذاری سایت[Defer parsing of JavaScript]
مشخص کردن ابعاد عکس ها[Specify image dimensions]
کاهش حجم فایل های js و css سایت[Minify JavaScript and CSS]
کاهش حجم HTML سایت[Minify HTML]
بهینه سازی ترتیب فایل های css و js سایت[Optimize the order of styles and scripts]
Leverage browser caching یا Add Expires headers
Serve resources from a consistent URL
Specify a cache validator
Avoid bad requests
Avoid landing page redirects
Enable Keep-Alive
Minimize redirects
Put CSS in the document head
Serve scaled images
Avoid CSS @import
Prefer asynchronous resources
Remove query strings from static resources
Remove duplicate JavaScript and CSS
Avoid HTTP 404 (Not Found) error
(Configure entity tags (ETags
مدت زمان انجام = یک هفته
ضمانت = امتیاز حداقلی 80 در سایت جی تی متریکس (در صورت داشتن طراحی سایت استاندارد +90 امتیاز را خواهیم گرفت)
اطلاعات مورد نیاز = دسترسی مدیریت سایت + دسترسی به هاست