تحقیق کلمات کلیدی

پکیج تحقیق کلمات کلیدی برای یک صفحه

تحقیق کلمات کلیدی مناسب برای یک صفحه
در این پکیج، کلمات کلیدی مناسب جهت بهینه سازی و یا تولید محتوا به همراه تعداد جستجوی ماهانه آن ها از طریق گوگل در یک فایل اکسل جمع آوری می شود.